Separatory mgły home

Filtracja powietrza

Separatory mgły olejowej

Technologia i zdrowie

TECHNOLOGIA FILTRACJI POWIETRZA

Każde zanieczyszczenie powstałe w wyniku procesu skrawania metalu z wykorzystaniem chłodzenia jest mieszaniną cząstek stałych oraz innych zanieczyszczeń różnych wielkości, gęstości oraz wag (kurze, aerozole, dymy, odoranty). Skuteczna filtracja powietrza – wychwycenie każdego możliwego zanieczyszczenia przy pomocy właściwego medium filtracyjnego – to zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń na filtrze. Oznacza to, że prawidłowa filtracja powietrza to nie tylko przechwycenie zanieczyszczeń przez proces wirowania odśrodkowego lub koalescencji ale także ich separacja na właściwym medium.


PODSTAWOWY PODZIAŁ ZANIECZYSZCZEŃ Z UWAGI NA WIELKOŚĆ CZĄSTEK:

  • Mikro-krople – 50μ,
  • Mgła olejowa – 5μ,
  • Mgiełka – 0,8μ,
  • Mikro-mgła – 0,5μ,
  • Dymy i opary – 0,1μ,
  • Odoranty – <0,1μ.

Duże cząstki mogą być łatwo wychwycone przez filtr koalescencyjny lub kartridżowy filtr powietrza, jednakże przy wzroście ilości małych cząstek skuteczność medium filtracyjnego winna być większa. Te niezwykłe małe cząstki mogą się w prosty sposób dostać do ludzki organów powodując choroby oraz nieodwracalne uszkodzenia układu oddechowego. Z tego powodu MICRONFILTER zwraca szczególną uwagę na dobór odpowiedniego filtra dostarczając urządzenia WYŁĄCZNIE z certyfikowanymi filtrami. Nasze separatory mgły olejowej mogą być używane również bez filtra HEPA ponieważ wkłady wewnętrzne cechują się skutecznością rzędu 98% (niezależnie certyfikowane przez IFA BGIA klasa „M”).


NARAŻENIE NA DZIAŁANIE AEROZOLI I MGIEŁ OLEJOWYCH

Analiza mineralnych i syntetycznych olejów używanych przy obróbce skrawaniem do chłodzenia oraz smarowania (chemikalia wodne, ciecze emulsyjne oraz oleje bez dodatków) wykazuje obecność różnych dodatków oraz konserwantów, z których część została sklasyfikowana z wskaźnikiem ryzyka R40 – możliwość wystąpienia skutków nieodwracalnych. Najsilniej obciążone zostają narządy układu oddechowego, wątroby oraz nerek a także nieosłonięte części ciała. Jeśli chodzi o ciecze zawierające policykliczne węglowodory aromatyczne, literatura informuje o możliwości zmian nowotworowych, w szczególności skóry i dróg oddechowych. Ponadto, mgła olejowa nie usunięta z powietrza w skutek oddziaływań grawitacyjnych osadza się na powierzchniach ciągów komunikacyjnych, obrabiarkach oraz panelach sterujących powodując bardzo niebezpieczne warunki użytkowania.


PRZEMIESZCZANIE SIĘ W OBSZARACH ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ MGŁĘ OLEJOWĄ

Mgła olejowa nie usunięta z powietrza w skutek oddziaływań grawitacyjnych osadza się na powierzchniach ciągów komunikacyjnych, obrabiarkach oraz panelach sterujących powodując bardzo niebezpieczne warunki użytkowania. Zastosowanie systemów odciągowych u źródła powstawania mgły olejowej (separatory mgły olejowej oraz odpylacze) zapobiega temu zjawisku, skutkując utrzymaniem pomieszczeń pracy w optymalnych warunkach znacząco zmniejszając ryzyko związane z wypadkami z powodu poślizgu.